>> Bouwbesluit - >> Gebruiksoppervlakte

>> Voorbeeld gebruiksoppervlakte van een woning.


Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Wat is de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte wordt bepaald volgens NEN 2580. De gebruiksoppervlakte, ook wel afgekort met “GO”, is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang:

  • dragende binnen wanden;
  • schalmgat, vide, liftschacht als oppervlakte > 4 m2
  • vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (maar wel de vloer onder een trap of hellingbaan meetellen)
  • een trapgat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2
  • een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap, en een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2 .


Gemeenschappelijke gebruiksfunctie

Sommige delen van een gebouw kunnen uit een gezamenlijke gebruiksfunctie bestaan. Bijvoorbeeld een toiletruimte die ten dienste staat van bijvoorbeeld een kantoorfunctie en een bijeenkomstfunctie. In dat geval moet de gebruiksoppervlakte in drie stappen worden bepaald.

Stap 1 Bepaal de gebruiksoppervlakten van de niet gemeenschappelijke delen van de verschillende gebruiksfuncties waarvoor het gemeenschappelijke deel ten dienst staat.

Stap 2 Bepaal de gebruiksoppervlakte van het gemeenschappelijk deel, en

Stap 3 Neem de gebruiksoppervlakte van het niet gemeenschappelijke deel vermeerderd met een evenredig deel van het gemeenschappelijke deel, bepaald naar ratio van de gebruiksoppervlakten van de niet gemeenschappelijke delen van de gebruiksfuncties.

In formulevorm is dit:

hierin is:
GOgf;i = gebruiksoppervlakte van gebruiksfunctie i
GOng;i = niet gemeenschappelijk deel van gebruiksfunctie i
GOge;i = gebruiksoppervlakte van de gemeenschappelijke ruimten die ten dienste staan van gebruiksfunctie i
n = het aantal gebruiksfuncties waarvoor de gemeenschappelijke ruimten ten dienste staan

 

Aandachtspunten

  • staan op hetzelfde perceel 3 gebouwen met elk een kantoorfunctie, dan is de GO van de kantoorfunctie: het GO kantoor 1 + het GO kantoor 2 + het GO kantoor 3;
  • het toerekenen van een gemeenschappelijke ruimte vindt per gebouw plaats. Staan op het zelfde perceel meerdere gebouwen met kantoorfunctie, dan moet eerst de GO met eventueel de gemeenschappelijk per gebouw worden berekend. Vervolgens is de totale GO van de kantoorfunctie de GO van alle gebouwen op hetzelfde perceel bij elkaar opgeteld;
  • bij een woongebouw en een logiesgebouw worden de gemeenschappelijke ruimten niet toegerekend aan de afzonderlijke gebruiksfuncties, indien tenminste 95% van de GO van de in het woongebouw aanwezige gemeenschappelijke ruimten is aan te merken als gemeenschappelijke verkeersruimte.
Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!