>> Bouwbesluit - >> Thermische isolatie

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Hoe bereken ik de Rc -waarde?

De Rc-waarde conform het Bouwbesluit moet met de volgende formule worden berekend:

Rc Warmteweerstand van de constructie in m2 K/W.
Rm Warmteweerstand van de afzonderlijke lagen in de constructie in m2 K/W.
Rsi Warmteovergangsweerstand binnen (si staat voor surface interior)
Rse Warmteoverngangsweerstand buiten (se staat voor surface exterior)
α Correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden


De Rm wordt berekend met:


d is de dikte van het materiaal in meters
λreken is de warmtegeleidingscoefficient van het materiaal in W/mK


Voor de warmteoverangsweerstanden (Rsi en Rse) moeten de waarden in onderstaande tabel worden gehanteerd.

Constructie onderdeel Rsi Rse
Wand grenzend aan buitenlucht, bijvoorbeeld spouwmuur 0,13 0,04
Wand grenzend aan water / grond, bijvoorbeeld kelder 0,13 0
Binnenwanden (geen garages) 0,13 0,13
     
Vloeren boven buitenlucht, warmtestroming naar beneden, bijvoorbeeld uitkragend bouwwerk 0,17 0,04
Vloeren boven onverwarmde ruimtes of kruipruimtes, warmtestroming naar beneden 0,17 0,17
Vloeren boven onverwarmde ruimtes, warmtestroming omhoog 0,1 0,1
Verdiepingsvloeren tussen verwarmde bouwlagen 0,13 0,13
     
Daken met een hellingshoek van meer dan 75 graden 0,13 0,04
Daken met een hellingshoek gelijk aan of groter dan 0 graden en kleiner dan of gelijk aan 75 graden (hellende daken, platte daken, omkeerdaken) 0,1 0,04
     
Vloer grenzend aan water / grond 0,17 0Voor de correctiefactor α gelden de waarden in onderstaande tabel.

    α
(1) Indien het onderdeel isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrens door een luchtlaag van meer dan 5 mm dikte, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen. 1,0
(2) Indien het onder (1) gestelde niet van toepassing is en als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast 0
(3) Indien noch het onder (1) noch het onder (2) gestelde van toepassing is, maar het onderdeel afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) - onder geconditioneerde en beheerste omstandigheiden wordt vervaardigd. 0,02
(4) In alle overige gevallen 0,05


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!